Smlouva o pronájmu víceúčelového sálu

uzavřená mezi účastníky, kterými jsou

název: Telura, a.s.
sídlo: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
IČ: 281 13 969
jednající jménem: Libuše Smolíková
kontaktní osoba: Iveta Márovcová, tel.: 724 172 597, e-mail: pronajem@riegrova51.cz

(dále jen pronajímatel)

název: ………………..
sídlo: ………………..
IČ: ………………..
jednající jménem: ………………..
kontaktní osoba: ………………..

(dále jen „nájemce“)

Pronajímatel a nájemce dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tuto smlouvu o krátkodobém pronájmu

A. Předmět nájmu

Pronajímatel přenechává nájemci za podmínek stanovených touto smlouvou do užívání víceúčelový sál v budově Riegrova 51, 370 01 České Budějovice za nájemné uvedené v čl. III této smlouvy a nájemce předmět nájmu do nájmu přijímá a zavazuje se za jeho užívání platit sjednané nájemné

Účel nájmu: ………………..
Doba nájmu: ………………..
Pronajímaný prostor: ………………..
Související vybavení a služby: ………………..

B. Práva a povinnosti spojené s nájmem prostor

a) Pronajímatel je povinen předat nájemci pronajaté prostory v termínu dle dohody a ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užívání prostor. Nájemce vrátí tyto prostory v nejbližší době po skončení akce ve stavu, v jakém byly převzaty s přihlédnutím k standardnímu znečištění. Pronajímatel provede s nájemce po skončení nájmu zpětné převzetí pronajatých prostor a majetku.
b) Detailní uspořádání pronajatých prostor dohodne nájemce s pronajímatelem nejpozději týden před dnem konání akce.
c) Pronajímatel zajistí v průběhu akce případné odstranění poruch a závad na výzvu nájemce.
d) Nájemce pronajatých prostor a všechny osoby, které s nájemcem využijí pronajaté prostory, mají vedle práva užívat pronajaté prostory i právo užívat další společné prostory a zařízení budovy Riegrova 51, které jsou uvedeny v této smlouvě. Všechny předměty, věci a zařízení nájemce umístěné v pronajatých prostorách pronajímatele jsou na jeho nebezpečí, pronajímatel nenese za ně žádnou odpovědnost (zcizení, poškození apod.).
e) Nájemce se zavazuje, že zajistí dostatečnou pořadatelskou službu, odpovídající předpokládanému počtu návštěvníků akce.
f) Nájemce zodpovídá za přísný zákaz kouření v celé budově a na ulici před budovou. Kouření je možné ve dvorním traktu budovy.
g) Nájemce je povinen pronajaté prostory a zařízení pořádně používat včetně plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním uvedených prostor. Nájemce je povinen dodržovat platné bezpečnostní předpisy, předpisy ochrany životního prostředí a předpisy požární ochrany. V případech, kdy to zákon vyžaduje, zajistit dohled požární hlídky.
h) Nájemce je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v pronajatých prostorách bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv a nebyly narušeny dobré sousedské vztahy a mravy. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v pronajatém prostoru sám, nebo ti, kdo s ním pronajaté prostory sdíleli.
i) Bez písemného souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn přenechat pronajaté prostory nebo jejich část do podnájmu jiné osobě ani jej využívat k jiné činnosti, než je uvedeno v této smlouvě. Nájemce nesmí pronajaté prostory převést na jinou osobu. Porušení těchto povinností je důvodem k okamžitému zrušení této smlouvy a vyklizení prostor.
j) Bez předchozího souhlasu pronajímatele je zakázáno upevňovat do podlah, stěn, obkladů a stropů hřebíky a šrouby, vrtat do nich otvory nebo jinak poškozovat pronajatý prostor, budovu nebo její zařízení. Poškozené zařízení, které je předmětem pronájmu musí nájemce nahradit na své náklady nejpozději do pěti dnů po skončení akce.
k) Nájemce se zavazuje v případě vlastního cateringu provést úklid pronajatých prostor a zařízení v rozsahu, který je určen pronajímatelem:
– úklid stolů (stažení ubrusů, setření stolů)
– snesení veškerého použitého skla a porcelánu na určené místo
– smetení podlah od hrubých nečistot (papíry, střepy apod.)
– úklid kuchyňky/baru (umytí nádobí, lednice, mikrovlnné trouby, likvidace zbytků)
– úklid WC od hrubých nečistot
– odnos smetí a odpadků do určených nádob (nájemce je povinen odpad vytřídit)
– sesbírání odpadků v okolí budovy

Při neprovedeném úklidu v tomto rozsahu je pronajímatel oprávněn nájemci krátit vratnou kauci za vzniklé vícepráce při úklidu sálu.

C. Cena nájmu a jeho úhrada

a) Nájemné bylo sjednáno ve výši …. Kč (slovy: …. Korun českých)

D. Kauce

a) K zajištění případné náhrady škody nájemce vůči pronajímateli, je nájemce povinen při uzavření této smlouvy uhradit pronajímateli kauci ve výši …. Kč (dále jen „kauce“), jinak je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
b) Pronajímatel je oprávněn použít kauci k úhradě jakékoliv škody způsobené nájemcem.
c) Pronajímatel je povinen vrátit nájemci kauci v plné výši v případě, že nedojde k žádným škodám na majetku pronajímatele způsobenými nájemcem, a to do 3 dnů od ukončení akce. V případě škodní události bude kauce krácena ve výši nákladů na opravu/servis/náhradu škody a její odpovídající část bude vrácena do týdne kompletní fakturace všech spojených nákladů.

E. Závěrečná ustanovení

d) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem sjednaného nájemního poměru (viz. čl. I.). Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
e) Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Příloha č.1 – Provozní řád
f) Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem.

V Českých Budějicích dne

 

…………………………..……………..
Telura, a.s

 

………………………………………….

nájemce