Návštěvní řád akcí v prostorách Riegrovy 51

Zakoupením vstupenky a vstupem do prostoru Riegrovy 51 vyjadřuje návštěvník souhlas s tímto Návštěvním řádem.
Na vyzvání provozovatelů je povinen se návštěvník prokázat platnou vstupenkou a mít ji u sebe uschovanou po celou dobu trvání akce. V případě uplatnění vstupenky se slevou může být návštěvník vyzván k předložení dokladu opravňujícího ke slevě.

1.Návštěvníci prostoru Riegrovy 51 jsou povinni:

řídit se ustanoveními Návštěvního řádu,
dodržovat pokyny provozovatele,
dodržovat platné bezpečnostní předpisy, předpisy ochrany životního prostředí a předpisy požární ochrany
dodržovat pravidla slušného chování,
dbát na pořádek, čistotu a hygienu,
chovat se slušně a ukázněně a svým chováním neobtěžovat ostatní návštěvníky a nenarušovat řádný průběh akce.

2. Návštěvníkům není dovoleno:

kouřit v prostorách Riegrovy 51 (vyjma vyhrazeného prostoru ve dvoře budovy)
manipulovat s otevřeným ohněm, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost,
odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,
vylepovat a instalovat reklamní a informační plakáty bez souhlasu provozovatele,
poškozovat prostor a vybavení Riegrovy 51,
vstupovat do prostoru Riegrovy 51 pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek,
pohybovat mimo místa určená provozovatelem,
během akce používat mobilní telefon způsobem, který by obtěžoval ostatní a narušoval řádný průběh akce
rušit akci hlasitým hovorem či jinými zvuky.

3. V případě porušení těchto pravidel je provozovatel oprávněn návštěvníka vykázat z prostorů Riegrovy 51 a návštěvník je povinen na výzvu provozovatele nebo jím pověřené osoby prostor opustit. Neukázněné či podnapilé návštěvníky mohou provozovatelé z prostorů vykázat nebo je vůbec nevpustit.

4. Děti musejí být pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby, která za ně nese odpovědnost po celou dobu pobytu v prostorách Riegrovy 51.

5. V případě poškození prostorů a jejich vybavení má provozovatel nárok na náhradu škody.

6. Provozovatel neodpovídá za osobní věci odložené návštěvníky v prostoru Riegrovy 51.

7. V celém prostoru Riegrovy 51 platí zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18-ti let.

8. V prostoru Riegrovy 51 mohou být pořizovány fotografie a elektronické nebo kamerové/video záznamy. Vstupem na akci vyjadřujete svůj souhlas s jejich pořizováním, zpracováním, uchováním a jejich následným využitím pro marketingové účely. V případě vašeho nesouhlasu, kontaktujte u vstupu provozovatele Riegrovy 51 nebo pověřeného zaměstnance.

Tento návštěvní řád je platný od 2.1. 2021