Provozní řád ke krátkodobému pronájmu

Provozní řád upravuje podmínky pro provoz sálů a zasedacích místností (dále jen pronajímané prostory) v budově Riegrova 1756/51 v Českých Budějovicích

I. Úvodní ustanovení

1) Vymezení pojmů
• Pronajímatel, vlastník budovy: Telura a. s., IČO: 281 13 969
• Nájemce: právnická nebo fyzická osoba, které pronajímatel na základě objednávky nebo nájemní smlouvy přenechává prostory k užívání.
2) Vymezení pronajímaných prostor:
• Sál Galerie – 1. nadzemní podlaží, sál, kuchyňka, maximální kapacita* 150 osob
• Sál Kavárna – 1. nadzemní podlaží, sál, barový pult, maximální kapacita* 50 osob
• Zasedací místnost Klubovna – 1. nadzemní podlaží, maximální kapacita* 20 osob
• Zasedací místnost 410 – 4. nadzemní podlaží, maximální kapacita* 8 osob
*Maximální kapacita je odvislá od typu konferenčního uspořádání
3) Technické vybavení (dle požadavku nájemce): mobiliář, dataprojektor, plátno nebo projekční plocha, flip chart, ozvučení (reproduktory, případně mikrofon)
4) Vymezení účelu pronájmu: semináře, workshopy, konference, kulturní a společenské akce, soukromé oslavy (do kapacity 50 osob, provoz max. do 22:00 hod.)
5) Provozní doba: 6:00 – 22:00 hod., po dohodě je možné protáhnout provozní dobu do 24:00 hod s tím, že nesmí být rušen noční klid.

II. Práva a povinnosti spojené s nájmem prostor

1) Pronajímatel je povinen předat nájemci pronajaté prostory v termínu dle dohody a ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užívání prostor. Nájemce vrátí tyto prostory v nejbližší době po skončení akce ve stavu, v jakém byly převzaty s přihlédnutím k standardnímu znečištění. Pronajímatel provede s nájemce po skončení nájmu zpětné převzetí pronajatých prostor a majetku nebo se předem domluví na způsobu předání.
2) Pronajímatel zajistí v průběhu akce případné odstranění poruch a závad na výzvu nájemce.
3) Nájemce je oprávněn užívat prostory ke krátkodobému pronájmu po dobu uvedenou v objednávce a sjednanou při rezervaci. V případě, že nenásleduje žádná další rezervace, je možné po dohodě dobu pronájmu prodloužit, maximálně však o dobu, která umožní konání následujících akcí, včetně doby nutné na úklid a jejich technickou přípravu.
4) Nájemce a všechny osoby, které s nájemcem pronajímané prostory užívají, mají právo užívat další společné prostory a sociální zařízení v 1. nadzemním podlaží budovy Riegrova 51.
5) Všechny předměty, věci a zařízení nájemce, umístěné jím v pronajatých prostorách, jsou zde na jeho nebezpečí a zodpovědnost, pronajímatel za ně nenese žádnou odpovědnost (zcizení, poškození, škody způsobené pronajímateli nebo třetí straně apod.).
6) Nájemce je povinen zajistit dostatečnou pořadatelskou službu, odpovídající předpokládanému počtu návštěvníků akce.
7) Nájemce zodpovídá za přísný zákaz kouření v celé budově a na ulici před budovou. Kouření je možné pouze ve dvoře budovy, na místě tomu určeném.
8) Nájemce je povinen pronajaté prostory a zařízení užívat řádně včetně plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním uvedených prostor. Nájemce je povinen dodržovat platné bezpečnostní předpisy, předpisy ochrany životního prostředí a předpisy požární ochrany. V případech, kdy to zákon vyžaduje, zajistit dohled požární hlídky.
9) Nájemce je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v pronajatých prostorách bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv a nebyly narušeny dobré sousedské vztahy a mravy. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v pronajatém prostoru sám, nebo ti, kdo s ním pronajaté prostory sdíleli.
10) Bez písemného souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn přenechat pronajaté prostory nebo jejich část do podnájmu jiné osobě ani jej využívat k jiné činnosti, než bylo sjednáno.
11) Je zakázáno upevňovat do podlah, stěn, obkladů a stropů hřebíky a šrouby, vrtat do nich otvory nebo jinak poškozovat pronajatý prostor, budovu nebo její zařízení. Poškozené zařízení, které je předmětem pronájmu musí nájemce nahradit na své náklady nejpozději do pěti dnů po skončení akce.
12) Nájemce je povinen během akce udržovat pořádek v pronajatých prostorách. Při odchodu zkontrolovat, zda se v pronajatých prostorách nesvítí, neteče voda, neprotéká WC a zda jsou zavřena všechna okna.
13) Nájemce je povinen upozornit pronajímatele na závady a poškození pronajatých a přilehlých prostor vzniklé během jím organizované akce.
14) Nájemce se zavazuje v případě vlastního cateringu provést úklid pronajatých prostor a zařízení v rozsahu, který je určen pronajímatelem:
– úklid stolů (stažení ubrusů, setření stolů)
– snesení veškerého použitého skla a porcelánu na určené místo
– smetení podlah od hrubých nečistot (papíry, střepy apod.)
– úklid kuchyně (umytí nádobí, lednice, mikrovlnné trouby, likvidace zbytků)
– úklid WC od hrubých nečistot
– odnos smetí a odpadků do určených nádob (nájemce je povinen odpad vytřídit)
– sesbírání odpadků v okolí budovy
Při neprovedeném úklidu v tomto rozsahu je pronajímatel oprávněn nájemci provést dodatečné navýšení ceny za pronájem nebo požadovat při poškození majetku náhradu škody.
15) V objektu se nesmí manipulovat s nebezpečnými látkami, např. s hořlavinami, výbušninami, chemikáliemi, jedy, drogami, léky a léčivy, biologickým a jiným nebezpečným materiálem.
16) V celé budově je zakázáno kouřit a užívat omamné látky, alkohol se smí konzumovat v přiměřené míře.
17) Po předchozí domluvě je dle dostupné kapacity možné parkovat v areálu budovy.
18) Pronajímatel nenese odpovědnost za případná porušení ochrany osobních údajů nájemcem v prostorách, které jsou předmětem nájmu. Nájemce je odpovědnou osobou v případě porušení, úniku či neoprávněného zpracování osobních údajů subjektů. Nájemce je povinen zabezpečit zpracování osobních údajů v roli správce osobních údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

III. Všeobecná ustanovení

1) Tento provozní řád je bezvýhradně závazný pro všechny nájemce, návštěvníky a uživatele pronajímaných prostor
2) Nájemce potvrzením objednávky (písemné i telefonické) nebo nájemní smlouvy pronajímateli zároveň potvrzuje, že vzal na vědomí tento provozní řád, a to i v případě, že objednávku za něj učinila třetí strana.
3) Nájemce nese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.
4) Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vydání – dnem 1.1.2021

 

Důležitá telefonní čísla
Hasičský sbor – 150
Vodárny, poruchy a havárie  – 800 120 112
Policie ČR – 158
Energetika – 800 225 577
Záchranná zdravotní služba – 155
Plynárny – 1239
Tísňové volání – 112
Teplárna – 389 003 222
Městská policie – 156
Kontaktní osoba R51 – 724 172 597

Schéma únikových východů a umístění hasicích přístrojů v 1. nadzemním podlaží

 

 

V Českých Budějovicích dne 1. 12. 2022