Obchodní podmínky Telura a.s. pro prodej vstupenek a reklamační řád

Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
IČ: 281 13 969
DIČ:CZ 281 13 969
Email: vstupenky@riegrova51.cz

dále též jen „prodávající“

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.riegrova51.cz/akce a pro prodej vstupenek zrealizovaný v místě sídla prodejce, na místě konání akce nebo prostřednictvím právního jednání učiněného elektronickými prostředky – emailem.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Telura a.s. se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice, 370 01, IČO 281 13 969, DIČ CZ 281 13 969, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/ 2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (dále též „smluvní strany“) vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva“) uzavírané mezi nimi prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“), v místě sídla prodávajícího či na místě konání akce nebo prostřednictvím právního jednání učiněného elektronickými prostředky – emailem.

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.riegrova51.cz/akce (dále souhrnně „webová stránka“). Na webové stránce jsou také podrobnosti k jednotlivým akcím včetně cen vstupenek, nároků na slevu, pokud je poskytována, a také kontakty prodávajícího.

1.3. Kupující je buď spotřebitel (vždy fyzická osoba), nebo podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím. Uvede-li kupující v objednávce své IČO, pak bere na vědomí, že jej prodávající považuje za podnikatele. Účastníkem je konkrétní osoba, která se dané akce osobně zúčastní a prokáže se zakoupenou vstupenkou.

1.4. Kupující podáním objednávky či zakoupením vstupenky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami a návštěvním řádem.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Vstupenku kupující obdrží v PDF formátu pro vlastní vytištění na tiskárně, nebo pro zobrazení na mobilním zařízení, a to vždy po objednání a úhradě kupní ceny prostřednictvím on-line prodeje. V případě zakoupení vstupenky v místě sídla prodávajícího či na místě konání akce, obdrží kupující již vytištěnou vstupenku po úhradě kupní ceny. V případě platby na fakturu mu bude faktura zaslána buď v PDF formátu nebo poštou.

1.7. Kupující bere na vědomí, že pořadatelem akce může být jiný subjekt než prodávající (dále též jen „obchodní partner prodávajícího“).

1.8. Vstupenka

Vstupenka je vybavena kódem, který bude zkontrolován pořadatelem akce při vstupu do místa konání akce. Vstupenka bude po kontrole znehodnocena a nebude možné ji opakovaně použít. Při jakémkoliv dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží. Kupující je povinen uchovávat vstupenku na bezpečném místě. Prodávající neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním vstupenky. Padělání vstupenky je trestné. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. V případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nebude vstupenka nahrazena novou a nebude poskytnuta jiná kompenzace. Zaplacená kupní cena ani servisní poplatky se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce a pokud k vrácení poplatku za vstupenku nedojde automaticky, je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného do 7 dnů od data konání akce zasláním kopie vstupenky (pdf nebo scan) spolu s číslem účtu kupujícího u prodávajícího na e-mail vstupenky@riegrova51.cz. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů na ubytování či cestovních výdajů se neposkytuje.

 

2. Zpracování a ochrana osobních údajů

2.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající v roli správce osobních údajů zpracovává osobní údaje (zejména identifikační, adresné, autentizační a kontaktní údaje a údaje o plnění smluvních vztahů) kupujícího, a to pro následující účely:
2.1.1 uzavření a plnění smluv;
2.1.2 internetový obchod prodávajícího;
2.1.3 ochrana vlastních práv a právních nároků;
2.1.4 administrativní potřeby, evidence a tvorba statistik;
2.1.5 plnění obecných zákonných povinností.

2.2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
2.2.1 pro účel dle bodu 2.1.1 obchodních podmínek nezbytnost pro plnění smluv, ve vztahu k údajům kupujícího jako fyzické osoby, a ve vztahu k údajům dalších osob oprávněný zájem prodávajícího na plnění uzavřených smluv;
2.2.2. oprávněný zájem prodávajícího pro poskytování jeho služeb dle bodu 2.1.2, obchodních podmínek, a na provozování internetového obchodu on-line pro účel dle bodu 2.1.3 obchodních podmínek;
2.2.3. oprávněný zájem prodávajícího na řádné ochraně a účinném uplatňování práv a nároků prodávajícího pro účel dle bodu 2.1.4 obchodních podmínek;
2.2.4. oprávněný zájem prodávajícího na administraci, evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik pro účel dle bodu 2.1.5 obchodních podmínek,
2.2.5. nezbytnost pro plnění zákonných povinností prodávajícího, zejména z oblasti daňové a účetní pro účel dle bodu 2.1.6 obchodních podmínek.

2.3 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, respektive po dobu, po kterou bude účel stále aktuální, zejména:
2.3.1. pro účely dle bodu 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 obchodních podmínek po dobu účinnosti smluvního vztahu anebo po dobu platnosti registrace kupujícího;
2.3.2. pro účel dle bodu 2.1.6 obchodních podmínek výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

2.4 Osobní údaje osob uváděných v odst. 2.1 obchodních podmínek budou za výše uvedenými účely předávány dalším příjemcům v roli správců a zpracovatelů. Těmito příjemci mohou být:
2.4.1. Obchodní partner prodávajícího;
2.4.2. orgány veřejné správy, jako jsou policie, exekutoři, generální finanční ředitelství, a to v případě, kdy toto ukládá prodávajícímu právní povinnost nebo kdy je to nezbytné pro ochranu práv a právních nároků prodávajícího;
2.4.3. osoby zapojené do procesu komunikace, jako jsou osoby zajišťující poštovní a e-mailové rozesílky;
2.4.4. osoby vystupující jako správci IT, poskytovatelé služeb, provozovatelé webových stránek a s tím souvisejících služeb správy a údržby a zajišťující technické operace nebo jiné operace zpracování a jejich smluvní podzpracovatelé;
2.4.5. další kategorie příjemců uvedené na webových stránkách prodávajícího.

2.5 Kupující je oprávněn:
2.5.1. požadovat přístup k jeho osobním údajům;
2.5.2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
2.5.3. požadovat omezení zpracování osobních údajů;
2.5.4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
2.5.5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně námitky proti zpracování za marketingovými účely – tuto námitku je subjekt oprávněn vznést již při uzavíráni smlouvy, a případně při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení, nebo kdykoli jindy;
2.5.6. využít práva na přenositelnost osobních údajů;
2.5.7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2.6 Veškerá práva lze uplatnit na následujících kontaktech prodávajícího:
2.6.1. E-mail: spravce@dfkgroup.cz;
2.6.2. Doručovací adresa: Telura a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Riegrova 1756/51, České Budějovice, 37001

2.7 Prodávající je povinen informovat kupujícího o zpracování jeho osobních údajů v rozsahu informací, které jsou uvedeny v tomto článku obchodních podmínek, je povinen informovat kupujícího podle tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, o předání osobních údajů kupujícího příjemcům nebo zpracovatelům osobních údajů prodávajícího. Prodávající je povinen sdělit informace podle tohoto odstavce ve snadno srozumitelné podobě, s přihlédnutím k okolnostem a schopnostem kupujícího.

2.8 Povinnost prodávajícího informovat subjekty údajů podle odst. 2.7 obchodních podmínek se obdobně uplatní i na veškeré případné změny týkající se informací o zpracování.

2.9 Prodávající i kupující potvrzují, že informace obsažené v tomto článku obchodních podmínek, nepředstavují smluvní ujednání. Prodávající je povinen udržovat tyto informace o zpracování aktuální, a z tohoto důvodu se na jejich změny neaplikují omezení a navazující práva kupujícího. Prodávající je oprávněn tyto informace změnit kdykoli a informovat o tom kupujícího způsoby uvedenými v článcích těchto obchodních podmínek.

2.10 Informace týkající se ochrany a zabezpečení osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů Telura a.s. a jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.dfkgroup.cz/ochrana-soukromi/ nebo https://www.riegrova51.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-spolecnosti-telura-as/.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující si může koupit vstupenky přímo v místě sídla prodávajícího, v místě konání akce, nebo si může koupit vstupenky on-line na webové stránce.

3.2. Možná je také objednávka prostřednictvím emailu. V daném případě je možné doručit vytištěné vstupenky také poštou. V případě potvrzení objednávky kupující potvrzuje informace o nákladech spojených s doručením vstupenek (v těchto obchodních podmínkách jen „servisní náklady“).

3.3. V případě koupě on-line si kupující na webové stránce zvolí danou akci, počet vstupenek.

3.4. Smluvní vztah vzniká mezi prodávajícím a kupujícím potvrzením přijetí objednávky (akceptací), jež je zasláno elektronickou poštou na adresu kupujícího. V případě koupě v místě sídla prodávajícího nebo v místě konání akce vzniká smluvní vztah dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje. Po odeslání objednávky jsou uvedené údaje považovány za správné.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na povaze objednávky požádat kupujícího o dodatečné doplnění informací.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady kupujícího vzniklé s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory či na internetové připojení) si hradí kupující sám.

3.8. V případě, že kupující neobdrží vstupenku do 24 hodin od jejího zakoupení na webové stránce, je povinen obratem kontaktovat prodávajícího pomocí emailu. Prodávající je povinen situaci do 24 hodin od přijetí emailu vyřešit a v případě pochybení na jeho straně zaslat kupujícímu vstupenku znovu.

 

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cenu vstupenky a servisní náklady včetně DPH (jsou-li hrazeny) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:
· Platba v hotovosti v místě sídla prodávajícího nebo v místě konání akce;
· Platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím zabezpečené platební brány (kartou online);
. Platba pomocí zrychleného bankovního převodu;
· Platba na fakturu se splatností před datem konání akce.

4.2. Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.,  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

4.3. Kupující respektuje nabídku akcí prodávajícího, nabízený způsob úhrady a doručení, popř. vyzvednutí vstupenek včetně náhrady za jiný způsob doručení.

4.4. Případné slevy nelze vzájemně kombinovat. Na vstupenku se typ slevy a cena tiskne. Kupující bere na vědomí, že pořadatel akce může požadovat doložení nároku na slevu. V případě nedoložení nároku na slevu bude kupující povinen cenový rozdíl uhradit na místě poté, co k tomu bude pořadatelem vyzván. V případě nezaplacení rozdílu cen bude kupující vykázán z prostoru konání akce.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými předpisy, vystaví prodávající ohledně prováděných plateb daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad prodávající vystaví, předává nebo zasílá současně se zbožím kupujícímu. DPH bude připočteno vždy ve výši dle obecně závazného právního předpisu.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Podle § 1837 písm. J) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. Kupující tedy nemá právo od kupní smlouvy odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet).

5.2. Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky, ať by důvod požadované výměny nebo storna byl jakýkoliv. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají akce, na kterou si kupuje vstupenku – místo, datum, čas, cena, uplatnění slevy – a zvážit, zda si v relevantních případech nesjednat komerční pojištění u třetí strany (obvykle pojišťovny) pro případ nutného storna vstupenky například z důvodu nemoci. Prodávající takové pojištění nezprostředkovává. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

5.3. Změna programu (dále souhrnně „změna akce“) je vyhrazena. Při změně akce zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní termín. Kupující je však oprávněn v případě nezájmu o náhradní termín žádat vrácení peněz dle bodu 5.4. těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě zrušení akce a pokud nedojde k vrácení poplatku za vstupenku automaticky, je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od konání akce. Žádost o vrácení musí být doručena prodávajícímu písemně (mailem či poštou) a k žádosti musí být vstupenky přiloženy, a to spolu s číslem účtu, na který bude vstupné vráceno. Servisní poplatky se nevracejí.

 

6. Reklamace

6.1. Kupující je povinen neprodleně po osobním převzetí vstupenek, dodání vstupenek poštou, či stažení elektronických vstupenek ve své emailové schránce zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je kupující povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze v místě prodeje a v případě dodání vstupenek poštou nejpozději do 3 pracovních dnů písemně poštou na adresu prodávajícího nebo emailem uvedeným v záhlaví těchto obchodních podmínek. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6.2. Reklamaci obsahu vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu vstupenky řeší obsluha v místě prodeje okamžitým vyřízením, přičemž o tom bude sepsán reklamační list. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je kupující povinen vrátit obsluze v místě prodeje vydanou vstupenku.

6. 3. Zaplacením rezervace či koupí vstupenek souhlasí kupující se zněním Obchodních podmínek Telura a.s. pro prodej vstupenek a reklamačním řádem. Uhrazená objednávka je konečná, vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

Povinnosti zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím webové stránky www.riegrova51.cz/akce:

6.4. V případě zakoupení vstupenek elektronickou formou si kupující neprodleně po nákupu Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde v příloze nalezne příslušné vstupenky k vytištění.

6.5. V případě neobdržení potvrzovací emailu, oznámí kupující tuto situaci neprodleně na emailovou adresu vstupenky@riegrova51.cz.

6.6. Kupující je povinen si vstupenky vytisknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu konání předmětné akce. V případě nevytištění vstupenek v příslušném termínu dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby nebo náhradní vstupenku.

7. Vracení vstupného

7.1. V případě zrušení akce, a pokud k vrácení poplatku za vstupenku nedojde automaticky, je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného do 7 dnů od data konání akce, a to buď osobně v místě prodeje nebo zasláním kopie vstupenky (pdf nebo scan) spolu s číslem účtu kupujícího u prodávajícího na e-mail vstupenky@riegrova51.cz. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů na ubytování či cestovních výdajů se neposkytuje.

7.2. Pokud byla původní platba uskutečněna přes platební bránu ComGate, tj. platba kartou nebo zrychlený převod přes bankovní tlačítka, bude platba vrácena návratovou transakcí na stejný účet, ze kterého byla hrazena.

8. Přeprava a doručení

8.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby doručení a přepravy vstupenek:

· osobní odběr v sídle prodávajícího nebo v místě konání akce
· poštou po ČR
· dodání prostředky elektronické komunikace

8.2. V případě, že způsob dopravy je smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím ve smlouvě, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.4. Pokud je nutno z důvodů na straně kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.5. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je poškozená. Kupující je povinen tuto skutečnost ihned oznámit prodávajícímu e-mailem nebo poštou.

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke vstupence zaplacením celé kupní ceny.

9.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. Návštěvní řád

10.1.Účastník akce je povinen se na místě seznámit s návštěvním řádem a tento řád také dodržovat, stejně jako dodržovat pokyny organizátora.

10.2. Návštěvní řád je umístěný na webových stránkách www.riegrova51.cz/navstevni-rad-riegrovy-51 nebo v místě konání akcí.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

11.3. Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2021.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na akci či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platební brána ComGate

Comgate